Cách làm đơn kiện để nộp lên Cục lao động

Bước 1.  Trước khi đơn kiện lên Cục lao động, bạn phải chuẩn bị những giấy hồ sơ như dưới đây.
労働基準監督署に会社の違反を訴えるには、以下の書類が必要です


1 : Giấy kiện cáo

(phải được viết giải thích chi tiết về công ty vi phạm, phải ký tên bạn)
・申請書(違法内容を記述した書類。必ず署名をする事)

Chi tiết cách làm giấy kiện cáo (bấm vào)

2 : Viết bản kiểm tra điều kiện lao động của bạn
・労働条件チェック表(厚生労働省のフォーマット)

Chi tiết Bản kiểm tra điều kiện lao động (bấm vào)

3 : Những tài liệu bằng chứng, dữ liệu bằng chứng
(Hình, giấy, ghi âm, Video, vv… Để chứng minh công ty vi phạm)
・証拠書類、証拠データ(違法行為を証明する音声や映像データ)

Chi tiết cách thu thập những bằng chứng (bấm vào)

4:  Photocopy thẻ lưu trú
* Photocopy của mặt trước và mặt sau
・在留カードのコピー(表、裏とも)

 

Bước 2.  Sau khi chuẩn bị tất cả tài liệu xong thì bạn hãy nộp đến cục tiêu chuẩn lao động ở tỉnh bạn sống. (gửi thư bưu điện cũng được.)
全ての書類が揃ったら、会社が所在する自治体の労働基準監督署に提出しましょう(郵送可)

Địa chỉ cục tiêu chuẩn lao động ở mỗi tỉnh là sau đây.
各都道府県の労働基準監督署の所在地は、以下の通りです

Download / Tải xuống (PDF, 125KB)

Bước 3. Với lại, để bảo vệ mình không bị bắt buộc về nước, bạn hãy nộp hêm một bản hồ sơ giống như vậy đến Cục nhập cảnh (Nyukan) ở tỉnh bạn sống.
また、強制帰国から身を守るために、会社が所在する県の入国管理局にも同じ書類を提出しましょう (郵送可)

Địa chỉ cục nhập cảnh (Nyukan) ở mỗi tỉnh là sau đây.
各地域の入国管理局の住所は以下の通りです。


Download / Tải xuống (PDF, 153KB)

Nếu bạn bị công ty bắt đưa ra sân bay thì bạn hãy nói khi ở quầy thẩm xét xuất cảnh như dưới đây. (câu văn màu đỏ bằng tiếng Nhật)
Hay là cho nhân viên ở quầy xuất cảnh xem thẻ được gắn kèm trên web này.
(Phần ○○ là tỉnh bạn sống)
もし、強制的に空港に連れていかれた場合は、出国審査の時に以下のように言って下さい。または、添付のカードを係員に見せて下さい。

わたし技能実習生ぎのうじっしゅうせいです。会社かいしゃ強制帰国きょうせいきこくさせられます。労働基準法違反ろうどうきじゅんほうのため労基署ろうきしょうったえを提出ていしゅつしました。入管にゅうかんにも人権侵害じんけんしんがいうったえを提出ていしゅつしました。わたしかえりたくありません。○○けん入管にゅうかん連絡れんらくして下さい。」


*Ý câu văn tiếng Nhật này là : “Tôi là thực tập sinh. Tôi bị công ty bắt buộc về nước. tôi đã gửi đơn kiện đến cục tiêu chuẩn lao động vì công ty vi phạm, và tôi cũng gửi đơn kiện đến cục nhập cảnh vì công ty xâm phạm nhân quyền. Tôi không muốn về nước. Xin vui lòng hãy liên lạc đến cục nhập cảnh tại tỉnh ○○.”*

Download / Tải xuống (PDF, 50KB)

Translate »
Top