Sau khi kiện việc gì sẽ xảy ra?

Sau khi Cục tiêu chuẩn lao động xác nhận công ty đã vi phạm thì bạn sẽ đối mặt 2 trường hợp như sau đây.

  1.  Cục tiêu chuẩn lao động hủy bỏ tư cách nhận thực tập sinh của công ty, sau đó bạn được chuyển đến công ty khác.
    1. – Trường hợp này thì bạn phải chờ đến khi nghiệp đoàn tìm ra công ty mới.
    2. – Nghiệp đoàn phải trả chi phí cuộc sống cho bạn.
    3. – Trường hợp bạn đã đóng trả bảo hiểm thất nghiệp trên 6 tháng rồi thì bạn có thể làm thủ tục nhận tiền thất nghiệp. (Trường hợp công ty phá sản hay công ty cho đuổi việc.)
     *Thông tin về bảo hiểm thất nghiệp là sau đây. (Xin lỗi chỉ có bằng tiếng Nhật)
     https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html
    4. – Nếu công ty phá sản nhưng công ty chưa trả lương cho bạn thì bạn có thể được hưởng chế độ trả tiền thay từ chính phủ cho lương chưa trả.
     Nhưng trước đó, bạn phải xác định tính toán số tiền lương chưa trả.
     Nếu bạn đã kiện công ty vi phạm tiền lương đến Cục tiêu chuẩn lao động thì Cục tiêu chuẩn lao động có bảng tính số tiền lương chưa trả của bạn rồi.
     Vì vậy bạn sử dụng thông tin đó được.
     (Điều kiện hưởng chế độ này : bạn phải làm việc ở công ty từ 1 năm trở lên. Và số tiền được nhận là 80% trong số tiền lương chưa trả, tối đa chi trả là phần lương trong 6 tháng.)
     *Thông tin về chế độ trả tiền thay từ chính phủ là sau đây. (Xin lỗi chỉ có bằng tiếng Nhật)
     http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html 


    *Thủ tục cho bảo hiểm thất nghiệp và thủ tục cho chế độ trả tiền thay từ chính phủ là rất phức tạp và khó hiểu với người nước ngoài. Vì vậy bạn nên yêu cầu nghiệp đoàn phải giúp bạn làm thủ tục.
    Để giải thích điều đó, bạn nên cho nghiệp đoàn xem trang web trên đây.

  2. Cơ quan nhập cảnh thu hồi giấy phép của nghiệp đoàn, thì bạn được chuyển đến nghiệp đoàn khác.
   1. – Trường hợp nghiệp đoàn bị phát hiện vi phạm lớn, thì Cơ nhập cảnh sẽ hủy bỏ việc cấp quyền cho nghiệp đoàn để quản lý thực tập sinh.
   2. – Sau đó, Nghiệp đoàn hiện tại (Nghiệp đoàn bị đình chỉ) phải tìm nghiệp đoàn khác, thì thực tập sinh mới chuyển đi được. Vả lại, Tổ chức mới được thành lập giúp cho thực tập sinh “Tổ chức kỹ năng thực tập sinh người nước ngoài (外国人技能実習機構:がいこくじんぎのうじっしゅうきこう”) cũng phải hỗ trợ để tìm ra nghiệp đoàn mới cho thực tập sinh.
    *Tổ chức thực tập sinhkỹ năng người nước ngoài bắt đầu làm việc kể từ vào ngày 1 tháng 11 năm 2017.
   3. – Trong thời gian chờ đợi để nghiệp đoàn mới và bắt đầu làm việc ở công ty mới, nghiệp đoàn hiện tại phải bảo đảm cho cuộc sống thực tập sinh. (VD: Chi phí cho nhà thuê, ăn uống và vv…)
   4. – Khoảng thời gian chờ đợi để bắt đầu làm việc ở công ty mới, không bị tính vào thời gian thực tập. (1 năm, 3 năm, 5 năm)
    VD : Bạn bắt đầu thực tập từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, nhưng công ty bạn đã phá sản vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 (Bạn đã thực tập 6 tháng) . Nên bạn phải chờ đợi đến khi được tìm công ty mới. Công ty mới được tìm và bạn bắt đầu làm việc ở đó vào ngày 1 tháng 9 năm 2017, thì thời gian thực tập của bạn mới bắt đầu tính thêm từ 7 tháng.

Chú ý trong thời gian chờ đợi.

※ Trường hợp có thể nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp (Điều kiện là phải đã đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp trên 6 tháng), thì bạn hãy nhờ nghiệp đoàn làm thủ tục để nhận tiền đó.
(Khi chưa quyết định nghiệp đoàn mới thì bạn phải nhờ nghiệp đoàn hiện tại. Còn khi sau được quyết định nghiệp đoàn mới thì bạn phải nhờ nghiệp đoàn mới.)

※ Trường hợp công ty còn nợ tiền lương, thì bạn phải báo đến Cục tiêu chuẩn lao động , đồng thời bạn phải yêu cầu nghiệp đoàn phải đòi tiền công ty đó.

※ Trường hợp công ty đã phá sản và công ty không trả được tiền lương còn nợ, thì bạn phải yêu cầu nghiệp đoàn phải làm thủ tục cho hưởng chế độ trả tiền thay từ chính phủ Nhật.
[/su_note]

Lại trang chủ

 

Translate »
Top