Về mức lương tối thiểu

Trên luật lao động Nhật, có mức lương tối thiểu.
Mức lương tối thiểu đều thay đổi mỗi năm để hợp với hoàn cảnh kinh tế ở Nhật.

Mức lương tối thiểu năm 10/2021 – 9/2022 là dưới đây.

Download / Tải xuống (PDF, 405KB)

Mức lương tối thiểu năm 10/2020 – 9/2021 là dưới đây.

Download / Tải xuống (PDF, 263KB)

Mức lương tối thiểu năm 10/2019 – 9/2020 là dưới đây.

Download / Tải xuống (PDF, 260KB)

Mức lương tối thiểu năm 10/2018 – 9/2019 là dưới đây.

Download / Tải xuống (PDF, 100KB)

Mức lương tối thiểu năm 10/2017 – 9/2018 là dưới đây.

Download / Tải xuống (PDF, 102KB)

Mức lương tối thiểu năm 10/2016 – 9/2017 là dưới đây.

Download / Tải xuống (PDF, 100KB)

Sau đây là mức lương tối thiểu của quá khứ 5 năm.

Download / Tải xuống (PDF, 210KB)

Lại trang chủ

Translate »
Top