Về mức lương tối thiểu

Trên luật lao động Nhật, có mức lương tối thiểu.
Mức lương tối thiểu đều thay đổi mỗi năm để hợp với hoàn cảnh kinh tế ở Nhật.

Mức lương tối thiểu năm 10/2018 – 10/2019 là dưới đây.

Download / Tải xuống (PDF, 100KB)

Mức lương tối thiểu năm 10/2017 – 10/2018 là dưới đây.

Download / Tải xuống (PDF, Unknown)

Mức lương tối thiểu năm 10/2016 – 10/2017 là dưới đây.

Download / Tải xuống (PDF, 100KB)

Sau đây là mức lương tối thiểu của quá khứ.

Download / Tải xuống (PDF, 210KB)

 

Lại trang chủ

 

 

 

Translate »
Top