Bộ lao động Nhật Bản bắt đầu thảo luận đề án áp dụng mức lương tối thiểu trên toàn quốc cho các loại hình công việc khác nhau.

Bây giờ, mức lương tối thiếu là được quyết định các tỉnh khác nhau.
Nhưng do đó có tăng dân số tới thành phố và giảm dân số tới nông thôn.
Đây là phát sinh những vấn đề khoảng cách kinh tế lớn, vd giàu ở thanh phố và nghèo ở nông thong.
VÌ vậy, bộ lao động bắt đầu thảo luạn để quyết định mức lương tối thiếu theo ngành nghề.
Nếu được thực hiện quy định đó thì dù sống ở nông thôn thì bạn có thể kiếm tiền như thành phố.
rất hay!

Translate »
Top